Privatumo politika

Bendra informacija

MB „Kūrybiški projektai” (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.tvarusskoniai.lt (toliau – Svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šios Svetainės asmens duomenų valdytojo rekvizitai:
MB „Kūrybiški projektai”
Įmonės kodas: 304564909
Registracijos adresas Lvovo g. 91-67, LT-08104 Vilnius, Lietuva
el. paštas: labas@tvarusskoniai.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie jus renkame?


Jūsų asmeniniai duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti mums Jus atpažinti, renkama skirtingais būdais:

 • Tiesiogiai jūsų pačių pateikiama informacija, renkama Jums užpildant narystės registracijos formą, registruojantis į renginius, užsisakius informacinį biuletenį, dalyvaujant apklausose, pateikus prašymą ar bendraujant su mumis kitais būdais.
 • Kita jūsų laisva valia pareikšta informacija, kurią sutinkate dalytis su kitomis mūsų narėmis mūsų platformoje ar registruojantis į renginį ir/ar jo metu.
 • Atliekant apmokėjimą už mūsų suteiktas paslaugas, galime saugoti (patys arba per paskirtą mokėjimo operacijų tvarkytoją) saugiai šifruotus jūsų kreditinės ar mokėjimo kortelės duomenis.
 • Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai apsilankius mūsų svetainėje (naudojant slapukus ar panašias technologijas) ar apsilankius mūsų socialiniuose tinkluose kaip pvz. „Facebook“, „Linkedin“, „Instagram“, “Pinterest” „Youtube“).
 • Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu.
 • Kiek leidžia galiojantys teisės aktai, informaciją apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių, asmenų ar iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., jūsų kolegų, mūsų partnerių, teikiančių paslaugas jums ar mums). Tai gali būti informacija, kurią teikia mūsų klientai, juridiniai asmenys, kai esate šių juridinių asmenų atstovas, mūsų partneriai, su kuriais bendradarbiaujame ruošdami mokymus bei įvairius renginius.

Mes galime susieti informaciją, gautą iš jūsų pačių, viešų ir komercinių šaltinių, su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Jei pateiksite mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turite juos informuoti ir, jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą, jog šie susipažino su šia privatumo politika.

Mes taip pat galime rinkti jūsų asmens duomenis, jei esate mūsų kliento – juridinio asmens – atstovas.
Mes galime rinkti informaciją apie jus taip pat tais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Tokiu atveju būsite papildomai informuotas.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti norint tapte ar esant Tvarūs skoniai nariu ar registruojantis į mūsų renginius), tačiau tokiu atveju neužtikriname, kad būsite priimta į narius ir mūsų vykdomus renginius.

Kaip naudojame jūsų informaciją?


Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus į renginius.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?


Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, kartu organizuojantiems renginius ar virtualius mokymus, ar teikiantiems kitas jūsų užsisakytas paslaugas.
 • Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Įmonėms, kurios padeda siųsti naujienlaiškius ar atlikti kitus rinkodaros veiksmus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės


Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu labas@tvarusskoniai.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.